pedagogisch beleidsplan

Algemene doelstelling
Wij streven ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden in een huiselijke sfeer.

 

Onze visie op kinderen en hun ontwikkeling.
U als ouder heeft ervoor gekozen om uw kind naar een kinderdagverblijf te brengen. Dat betekent dat u ervoor kiest om uw kind in een groep te laten opvangen. Voor het kind betekent het een andere omgeving, met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. Ons kinderdagverblijf biedt kinderen een veilige plaats om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, met elkaar te leren spelen, te eten en te slapen. Het kinderdagverblijf is een plek waar kinderen leren om met elkaar rekening te houden en leren te wennen aan meerdere “opvoeders”, de pedagogisch medewerkers. Voor veel kinderen is dit een groot verschil met een complete thuissituatie, waar ze doorgaans te maken hebben met slechts twee opvoeders. Wij blijven het fantastisch vinden om te zien hoe de grotere kinderen omgaan met de jongere kinderen en andersom. Kinderen leren al van jongs af aan om met elkaar samen te leven en met elkaar rekening te houden.

 

Binnen ons kinderdagverblijf staat een goede en gezonde ontwikkeling van het kind centraal. Deze ontwikkeling vindt plaats in een veilige omgeving, die onze medewerkers verzorgen. Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte is voor zowel groepsopvoeding als individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging hechten wij er veel waarde aan dat de omgeving een stimulans biedt voor de kinderen om zich zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Hiermee spelen we in op de natuurlijke drang van kinderen om zich te ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en vooral naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen vinden wij het dan ook erg belangrijk een kind vooral (zelf)vertrouwen en veiligheid te kunnen bieden.

 

Onze visie op kinderopvang
Zoals al eerder vermeld, streven wij ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang te bieden. Binnen deze opvang willen wij voor de kinderen een omgeving creëren, waarin elk kind zich kan ontwikkelen. Hierbij vinden wij het erg belangrijk dat de omgeving voldoende uitdaging biedt, maar tegelijkertijd ook veiligheid. Met omgeving bedoelen we alles waar het kind mee te maken krijgt: de accommodatie, de andere kinderen en de leiding. Met veiligheid bedoelen we niet alleen een veilige inrichting en veilig speelgoed, maar ook de figuurlijke veiligheid die de leidster dient te bewaken door het kind geborgenheid en bescherming te bieden op de momenten dat het kind dit nodig heeft. Verder hechten wij veel waarde aan communicatie/samenwerking met ouders. Wij zijn van mening dat er door open communicatie een optimale afstemming kan plaatsvinden over de opvoeding van de kinderen.

 

De basisdoelen van de Wet Kinderopvang.
Het pedagogisch beleid van De Bezige Bijtjes  sluit aan op de indeling zoals die wordt gehanteerd in de Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang . We bieden de kinderen:
1. Emotionele veiligheid
2. Ontwikkeling van sociale competentie
3. Ontwikkeling van persoonlijke competentie
4. Overdracht van waarden en normen, morele competentie

 

Groepsvorming
De Bezige Bijtjes biedt opvang voor maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar Bij De Bezige Bijtjes worden de kinderen opgevangen in  een verticale groep. Bij het plaatsen van kinderen op de kinderdagverblijven wordt rekening gehouden met een evenwichtige samenstelling van de groep. Het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers per groep wordt berekend op basis van de leeftijd van de kinderen. Bij de berekening van de pedagogisch medewerker-/ kindratio en de maximale groepsgrootte bij  dagopvang maakt De Bezige Bijtjes gebruik van de online rekentool die te vinden is onder de volgende link: http://1ratio.nl.


Er is een leefruimte, één slaapkamer en een buitenruimte.
De groep wordt begeleid door gediplomeerde en ervaren pedagogisch medewerker(s). Zij zijn essentieel voor het bieden van kwaliteit. Wij richten onze aandacht op het kind in ontwikkeling, zodat u er zeker van bent dat uw kind bij ons alle aandacht, liefde, verzorging en veiligheid krijgt die het nodig heeft.


De keuze voor kinderopvang in een kinderdagverblijf is een keuze voor opvang van het kind in een groep. Een groep is een verzameling van individuen die overeenkomstige belangen hebben, maar natuurlijk ook tegenstrijdige belangen. In een groep houden wij ruimte vóór en rekening mét ieder kind, zonder dat andere kinderen in de verdrukking komen. Kinderen leren dan ook in een vroeg stadium spelenderwijs rekening te houden met elkaar. Om aan de voorwaarden voor ontwikkelingsmogelijkheden in de groep te voldoen is het noodzakelijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in de groep. De pedagogisch medewerkers en leeftijdsgenootjes spelen daarbij een grote rol. Het kind moet de gelegenheid krijgen een band op te bouwen met hen. Die gelegenheid scheppen wij door zorg te dragen voor stabiliteit en continuïteit in de groep.

 

Beleid

 

Emotionele veiligheid
De basis van al het handelen van onze vaste leidsters is het bieden van een gevoel van veiligheid aan de kinderen. Wij zullen zorgvol omgaan met de emoties van de kinderen, door begrip te tonen en troost te bieden. Verder zullen wij de scheiding van thuis altijd zo goed mogelijk proberen op te vangen met een afscheidsritueel. Een vertrouwensrelatie is voor kinderen onmisbaar. Ook hechten wij veel waarde aan ritme, regels en vaste rituelen, omdat deze ervoor zorgen dat kinderen zich zeker voelen. Een veilige omgeving, persoonlijk contact en de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel. Dit gevoel zal bijdragen aan de emotionele ontwikkeling van onze kinderen.
Bij De bezige Bijtjes hebben wij een vast team aan leidsters. Sandra Michiels, Ilze Bergmans en Nicole Pennings staan vast op de dagopvang. Omdat er altijd iemand van het vaste team op de groep staat, kan er een vertrouwensband met de kinderen worden opgebouwd. Je leert elkaar beter kennen. Zo kunnen signalen ook sneller worden opgepakt. Als een kind zich anders gedraagt dan anders, dan kunnen we daar sneller op inspelen.
Doordat wij als vaste gezichten het kind het meeste zien, zijn wij op de hoogte  van de persoonlijke belevenissen en het karakter van het kind. Zo ontstaat er een duidelijke hechtingsband die erg belangrijk is voor de emotionele en sociale ontwikkeling, die het kind veilig en vertrouwd kan laten voelen bij De Bezige Bijtjes. Door de vaste gezichten op de groep weet het kind waar hij/zij aan toe is en kan zich sneller ontwikkelen omdat hij/zij zich sneller vertrouwd zal voelen. Bij De Bezige Bijtjes vinden wij het belangrijk dat een kind weet dat hij of zij er mag zijn. We zorgen voor geborgenheid. Dat wil zeggen dat het kind zich veilig voelt en vertrouwen krijgt. Het kind weet en voelt dat hij/zij welkom is en er van hem/haar gehouden wordt zoals hij is. Wij bieden in een rustige, maar wel levendige omgeving, opvang aan. De ruimte is zo ingericht dat kinderen zich kunnen bewegen door de hele ruimte. Maar er zijn ook verschillende hoekjes waar een kind zich kan verstoppen of rustig kan spelen.

 

De ontwikkeling van de kinderen.
Voor ons is het eigen en unieke ontwikkelingstempo van de kinderen maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Wij stimuleren kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals:
* Lichamelijke ontwikkeling ( bijv. leren lopen)
* Cognitieve ontwikkeling / verstandelijke ontwikkeling ( bijv. ruimtelijk inzicht)
* Taalontwikkeling ( bijv. leren praten)
* Emotionele ontwikkeling ( bijv. leren opkomen voor zichzelf)
* Sociale ontwikkeling ( bijv. respect voor elkaar en goed samenspel)
* Zintuiglijke ontwikkeling ( bijv. oog-hand coördinatie)

 

Al deze ontwikkelingsgebieden komen vaker aan bod dan u wellicht denkt. Kinderen zijn de hele dag bezig om zich te ontwikkelen op allerlei vlakken. Wij richten ons gedurende de dag zoveel mogelijk op het stimuleren van de kinderen. Kinderen geven zelf aan op welk niveau ze zitten en waar ze aan toe zijn. Stimuleren van de grove motoriek doen wij bijvoorbeeld door:
*Lopen en rennen
* Fietsen
* Klimmen
* Kopje duiken, rollen etc.

 

Stimuleren van de fijne motoriek gebeurt o.a. door tekenen, rijgen, verven, kleien, prikken, knippen, scheuren en plakken.

Wij accepteren kinderen tijdens alle activiteiten zoals ze zijn en geven hun vertrouwen in hun eigen vermogen. Ook besteden wij gedurende de dag veel aandacht aan de zelfstandigheid van de kinderen. Wij doen dit door kinderen zoveel mogelijk alles zelf te laten proberen ( aankleden, eten, drinken etc.) Ook stimuleren wij de zelfstandigheid door het geven van kleine opdrachtjes en door kinderen zelf beslissingen te laten nemen m.b.t. activiteiten die plaatsvinden binnen de groep. Een positief zelfbeeld is hierbij echter van groot belang en wij zullen de kinderen dan ook bewust laten merken dat we trots op hen zijn.


Om kinderen te stimuleren in hun taalgebruik, maken wij gebruik van verschillende boekjes, memorie, lotto, peuterdomino en kwartetspelletjes. Ook doen we verschillende kringactiviteiten waarbij de spraak van kinderen op een speelse manier wordt geactiveerd. Om de cognitieve ontwikkeling van onze kinderen te stimuleren bieden wij veelsoortige materialen aan, zoals: puzzels, duplo, insteekmozaïek, vormenplankjes en kleurenspelletjes. Ook dit ontwikkelingsgebied komt veelal voor in de gezamenlijke kringactiviteiten. Ook voelen, ruiken, luisteren en proeven gaat bij kinderen de hele dag door. Deze zintuigen stimuleren wij door de kinderen in contact te brengen met water, vingerverf, klei, scheerschuim en sop. Tijdens de maaltijden worden de smaak- en reukontwikkeling gestimuleerd.


De oog-hand coördinatie wordt bevorderd met de volgende materialen: verschillende constructiematerialen, kralen, hamertje tik etc. Luisteren oefenen wij door verhaaltjes, kringgesprekken, woordspelletjes, opdrachten en door het gebruik van diverse muziekinstrumenten tijdens kringactiviteiten.

De groep heeft bij ons een belangrijke functie wat betreft de sociale ontwikkeling van de kinderen. Kinderen maken deel uit van een grote samenleving. Binnen de groep kunnen zij echter ''oefenen'' in een kleine samenleving. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Het kennismaken met volwassenen en andere kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze sociale vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld elkaar helpen, samen speelgoed opruimen, samen eten, samen spelen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen. Door kinderen deze activiteiten dagelijks samen te laten doen, versterken we het sociaal gevoel. Verder stimuleren we dit door groepsspelletjes te doen, die hier speciaal op zijn gericht. Ook laten wij kinderen kennis maken met andere normen en waarden. We doen dit o.a. door erover te praten, te lezen of dingen uit te beelden.

 

Kinderen hebben plezier in spelen en ontdekken en ontwikkelen zich spelenderwijs. De ontwikkelingsgebieden  zijn erg met elkaar verweven. Het voelen, bewegen, spelen, leren, praten en denken ontwikkelt zich bij kinderen tegelijkertijd. Door ervaringen en activiteiten worden vaak meerdere competenties tegelijk gestimuleerd. Hieronder bespreken we de sociale en persoonlijke competenties.

 

Sociale competentie
Kinderen voelen zich prettig in de groep, als ze zich veilig voelen en zich deel voelen van de groep. Daarom is in de groepen veel aandacht voor de sociale attentie, de aandacht voor elkaar. Zo wordt er aandacht besteed aan de komst van een nieuw kind of het vertrek van een kind. Belangrijke gebeurtenissen, zoals het krijgen van een broertje of een zusje, worden verteld, zodat kinderen met elkaar kunnen meeleven. Kinderen kijken graag naar elkaar, ze imiteren elkaar en leren van en met elkaar. Het samen spelen geeft de kinderen heel veel mogelijkheden om te leren samenleven en wij stimuleren de kinderen om elkaar te helpen. Er zijn vaste, gezellige groepsrituelen bij eten en drinken en verjaardagen vieren. Het samen spelen in kleine en grotere groepen wordt actief door pedagogisch medewerkers gestimuleerd. Vriendschappen worden gestimuleerd en gerespecteerd.

Er is aandacht voor omgaan met conflicten. Kinderen worden begeleid in het verwoorden wat ze willen en wat niet. Pedagogisch medewerkers kijken eerst of kinderen samen tot een oplossing kunnen komen. Het oplossen van een botsing met een ander kind is een belangrijke leerervaring. Als kinderen er niet samen uitkomen, kan de pedagogisch medewerkers hen wijzen op oplossingen, zoals om de beurt, ruilen, of samen met iets spelen. Kinderen leren hierdoor spelenderwijs dingen als: je in een ander kunnen verplaatsen, even wachten, delen, verantwoordelijkheid dragen. Uiteraard grijpen de medewerkers in, als ze zien dat de emotionele of fysieke veiligheid van kinderen in gevaar komt.

 

Persoonlijke competentie
Een kind dat zich veilig voelt, heeft energie om te leren en zich te ontwikkelen. Jonge kinderen ontwikkelen spelenderwijs allerlei vaardigheden of competenties op het gebied van bewegen, taal, samenwerken, denken, uiten en ervaren van gevoelens. De motor van hun ontwikkeling komt van binnenuit. We vinden het belangrijk dat onze activiteiten aansluiten bij de interesse en belangstelling van kinderen. Tegelijkertijd willen we ze uitdagen om hun grenzen te verleggen, hun mogelijkheden te leren kennen en kennis te maken met activiteiten of materialen die zij zelf misschien (nog) niet zouden kiezen.

 

Normen en waarden
De Bezige Bijtjes biedt een omgeving waar kinderen worden opgevoed, naast hun thuismilieu. Daarbij is socialisatie of culturalisatie, overdracht van normen en waarden een vanzelfsprekend onderdeel. Pedagogisch medewerkers leren de kinderen oog te hebben voor andere kinderen en helpen ze met het vinden van oplossingen voor botsingen. Leren omgaan met conflicten is eigenlijk het leren omgaan met tegengestelde belangen. Dit zijn voor de kinderen de eerste lessen in democratisch samenleven. Belangrijk is ook de aandacht en waardering voor onderlinge verschillen en overeenkomsten. We leren kinderen rekening te houden met zowel de eigen belangen als die van een ander volgens de waarden en normen die in de samenleving gelden. Belangrijke waarden als verantwoordelijkheid en saamhorigheid zijn onderdeel van de dagelijkse omgang en komen de hele dag door tot uiting in het gedrag van de pedagogisch medewerkers. Zijzelf zijn gedurende de dag het voorbeeld waar de kinderen zich aan spiegelen in de manier waarop ze kijken, praten, stimuleren en bijsturen. Pedagogisch medewerkers proberen een brug te slaan tussen het kind op onze groep en de thuissituatie, door contact te onderhouden met ouders en het gesprek aan te gaan over ontwikkeling en opvoeding.


Wij houden rekening met elkaar en respecteren elkaars meningen en gevoelens. Doordat een kind niet altijd de gevolgen van beslissingen kan inschatten, wordt er bij ons, indien nodig, wel gecorrigeerd en worden grenzen aangegeven. Dit zal dan gebeuren op een respectvolle manier waarbij wij ons zoveel mogelijk proberen te verplaatsen in het kind. Als een kind negatief gedrag vertoont, wordt er gekeken waar het gedrag vandaan zou kunnen komen. Het kind zal gestimuleerd worden het gedrag te veranderen. Wij, als leidsters, zijn ons erg van bewust van onze voorbeeldfunctie.  Voor het overdragen van waarden en normen is het belangrijk dat we zelf het goede voorbeeld geven. Natuurlijk behandelen we de kinderen en collega’s zoals wij zelf ook het liefst behandeld willen worden. Dit geldt voor zowel gedragsregels (‘je mag iemand niet uitschelden’) als voor omgangsvormen (bv. afscheid nemen als je weggaat). We hanteren gedragsregels zo consequent mogelijk.

 

Respect voor anderen
Voorbeelden van gedragsregels die hierop betrekking hebben:
- Wat je niet wilt dat jou overkomt, moet je ook niet bij een ander doen
- Luister naar elkaar, je mag bijvoorbeeld om de beurt iets vertellen (geldt nog niet voor de jongsten). Heb respect voor elkaars mening.
- Je mag boos worden en voor jezelf opkomen, maar geen lichamelijk of verbaal geweld gebruiken.  
- Niet pesten.  
- Je gaat met respect met elkaars spullen om.  
- Help een ander als deze hulp nodig heeft.   
- Heb een open houding naar anderen. Mensen verschillen van elkaar. Deze diversiteit is vanzelfsprekend en niet ‘gek’, ‘beter’ of ‘knapper’. Kinderen ontdekken bij De Bezige Bijtjes dat dingen anders gaan dan ze thuis gewend zijn. Dat er tussen gewoonten, uiterlijk, al dan niet een handicap, kleding, taal van mensen, verschillen bestaan. We bespreken deze diversiteit met kinderen. Er ontstaan regelmatig gesprekjes over. Ook in de aankleding van de ruimte en de materialen die we gebruiken proberen we deze diversiteit vanzelfsprekend te laten zijn.   

 

Respect voor de omgeving.
Regels die hierover gaan:
- Zorgvuldig omgaan met materialen.
- Geen materialen expres kapot maken.
- Eerst (al dan niet samen) opruimen, dan nieuw materiaal pakken.
- Respect voor de natuur: niet zinloos en met opzet kleine diertjes of planten kapot maken. 

           

Omgangsregels
Voorbeeld van een omgangsregel:
-  er wordt aandacht besteed aan het aanleren van tafelmanieren: aan tafel zitten tijdens eten en drinken, wachten tot iedereen klaar is met eten, niet spelen of gooien met eten, niet proppen, niet je mes aflikken.

 

Omgang met zieke kinderen
Wij verwachten van ouders dat onze medewerkers worden geïnformeerd bij ziekte van een kind en/of (eerder) toegediende medicatie. Mocht het nodig zijn, dan zullen wij contact opnemen met de GGD. (bijv. in geval van een besmettelijke ziekte). Alle ouders zullen, bij besmettelijke ziektes, direct op de hoogte worden gebracht. Ouders kunnen dan extra alert zijn bij hun eigen kinderen.


Mocht een kind niet lekker in zijn vel zitten of een lichaamstemperatuur hebben boven de 38,5, dan zullen wij te allen tijde contact opnemen met de ouders. Kinderen die besmettingsrisico voor anderen opleveren kunnen De Bezige Bijtjes niet bezoeken. (Er zal echter te allen tijde overleg plaatsvinden). Dit is noodzakelijk omdat het personeel niet adequaat genoeg is opgeleid om dergelijk zieke kinderen te verzorgen, maar ook omdat er onvoldoende tijd is om een ziek kind de verzorging te kunnen geven die het nodig heeft. Daarnaast willen wij het risico op besmetting naar andere kinderen en medewerkers toe, op deze manier minimaliseren.

 

Observaties
Tijdens het werken met kinderen zijn wij uiteraard ook bezig met de ontwikkeling van kinderen. Om alle kinderen optimaal te kunnen ‘’begeleiden’’ in hun persoonlijke ontwikkeling is het noodzakelijk om vaste observatiemomenten uit te voeren.

 • Na 3 maanden na start van de kinderopvang
 • 2x per jaar worden kinderen geobserveerd en 1x per jaar is er een oudergesprek

Mochten er tijdens de observaties bijzonderheden worden geconstateerd betreffende uw kind, dan zult u altijd door ons worden geïnformeerd. Zijn er geen bijzonderheden van onze kant, dan loopt het stilzwijgend door tot aan de volgende observatie. Er vindt echter altijd een gesprek plaats na de observatie rond de leeftijd van  3 jr. en 10 maanden, aangezien hier ook de overgang naar de basisschool zal plaatsvinden. Na dit oudergesprek zal er een overdracht plaats vinden met de school om onze observatie door te spreken.
Mochten er tussendoor van uw kant vragen zijn, dan zijn wij te allen tijde bereid om een gesprek in te plannen.

 

Mentorschap
Elk kind dat wordt opgevangen bij De Bezige Bijtjes wordt gekoppeld aan een vaste pedagogisch medewerker (mentor) om het verloop van het hechtingsproces te optimaliseren en zorg te dragen voor een vast gezicht voor de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens het intakegesprek zal bekend worden gemaakt wie de mentor zal zijn. Dit zal tevens terug te vinden zijn bij de persoonlijke gegevens van Bitcare.

 

Wanneer er een wisseling van een mentor plaatsvindt wordt er een zorgvuldige  overdracht gedaan. Dit wordt van tevoren aangekondigd aan de ouders.

 

Doorgaande lijn
De kinderdagverblijf De Bezige Bijtjes richt  zich op de ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Zij zijn een schakel in de vele voorzieningen, die zich bezighouden met ontwikkelingsstimulering, gezondheid, opvoeding en onderwijs. Daarmee is De Bezige Bijtjes een belangrijke partner in het realiseren van de doorgaande leerlijn. De Bezige Bijtjes spant zich in om met de school en de BSO te komen tot een goede samenwerking.


De Bezige Bijtjes heeft een overleg met de school en de BSO om af te stemmen over de doorgaande ontwikkelingslijn.

 

Signaleren
Onze observatielijsten worden ingevuld door de leidster die het kind gedurende de meeste momenten verzorgd. Samen met andere leidsters worden deze ingevulde lijsten besproken. Wij proberen hierdoor een zo goed, en zo breed, mogelijk beeld van een kind te krijgen. Daarnaast worden tijdens de teamvergaderingen, de ontwikkelingen van diverse kinderen besproken. Iedereen van het team wordt op de hoogte gebracht van kind ontwikkelingen die extra in de gaten moeten worden gehouden. Mochten wij bepaalde bijzonderheden signaleren, dan bespreken wij deze uitvoerig binnen het team. Zodra wij een duidelijk beeld hebben, bespreken wij onze bevindingen met de ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek worden eventuele actiepunten in kaart gebracht. Indien de situatie externe hulp vereist, zullen wij ouders doorverwijzen naar een instantie die hen verder kan begeleiden. (CB, Veilig thuis, JGZ etc.)..

 

Scholing personeel
Aangezien wij met enorm veel passie en enthousiasme met de kinderen werken en wij ook veel aandacht besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling, staat geschoold personeel bij ons hoog in het vaandel. Wij geven de kinderen op die manier een zo optimaal mogelijke basis mee. Wij volgen dan ook geregeld met ons team vernieuwende en/of aanvullende cursussen. Daarnaast volgen zij ook individueel cursussen; BHV, Kinder -EHBO etc..

 

Vierogen-principe
Met het 4 ogen principe wordt bedoeld, dat de beroepskrachten op de kinderdagverblijven hun werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten terwijl zij kunnen worden gezien of gehoord door een andere volwassene. Dat betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren op het kinderdagverblijf. Dat betekent dat er met vier ogen ook vier oren kan worden bedoeld. De ouders en de oudercommissie worden elk jaar geïnformeerd over de invulling van het vier ogen principe op de locatie. In het 'Vier ogen beleid' is het vier ogen principe voor de kinderdagverblijf De Bezige Bijtjes  uitgewerkt.


In de groepsruimte, de verschoningsruimte, de slaapkamer en de buitenruimte hangen camera’s. De beelden van deze camera’s zijn op elk moment van de dag door medewerkers van De Bezige Bijtjes via een website/app te bekijken.

 

3-uursregeling
Voor de flexibiliteit binnen ons kinderdagverblijf maken wij tevens gebruik van de 3- uursregeling. Door deze regeling is het mogelijk om drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten in te zetten, dan volgens de leidster-kindratio is vereist. Wij zullen binnen ons kinderdagverblijf gebruik maken van regeling op onderstaande uren:
* tussen 07.30u en 08.30u
* tussen 13.00u en 14.00u
* tussen 17.30u en 18.30u

 

Achterwacht
De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een achterwachtregeling moet hebben. Een achterwacht is een volwassen persoon die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden en binnen ambulance aanrijdtijd aanwezig kan zijn op locatie. Tijdens onze openingstijden hebben wij een achterwachtregeling getroffen. Dit houdt in dat op bovenstaande tijden, als de leidsters alleen op de groep aanwezig zijn, mensen op de lijst beschikbaar zijn in geval van nood. Dit wordt aangegeven in de app Bitcare met telefoon nummer.

 

Indeling van onze ruimtes
Onze gezellig ingerichte ruimtes voldoen aan alle veiligheidseisen. We hebben gebruik gemaakt van vrolijke en frisse kleurtjes en er zijn verschillende hoekjes gemaakt waar de kinderen kunnen spelen. Afhankelijk van de tijd van het jaar, of feestelijkheden wordt het hele pand omgetoverd tot een passend en prachtig decor. Denkt u aan Sinterklaas, Kerst, de seizoenen, Pasen, de boekenweek, etc. etc. Kinderdagverblijf De Bezige Bijtjes ziet er voor de kinderen en hun ouders altijd weer gezellig en aantrekkelijk uit. Er is genoeg te ontdekken en bekijken!


De groep heeft een aparte slaap en speelruimte en een aparte verschoonplek. Ook buiten beschikken we  over een eigen speelgedeelte.

 

Werken met hoeken
In de groep werken we met verschillende hoeken, om kinderen zoveel mogelijk uitdagingen te kunnen bieden. Deze hoeken veranderen regelmatig. (aangepast aan de lopende thema’s) Natuurlijk zorgen wij er ten alle tijden voor dat enkel de kinderen die met de materialen om kunnen gaan ermee in contact kunnen komen.

 

Plaatsing
Binnen ons kinderdagverblijf hebben wij gekozen om te werken met een verticale groep (0-4jaar)( max. 16 kindjes). Kinderen verschillen in belangstelling, aanleg en vorderingen. Hierdoor kunnen ze elkaar positief beïnvloeden. Ze leren samenwerken en elkaar te helpen. Binnen een groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken.

 

Intake gesprek
Zodra u uw kind heeft aangemeld bij ons kinderdagverblijf, zullen wij gaan kijken of er plaats is binnen de groep. Zo ja, dan nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Voorafgaand aan de plaatsing van uw kind wordt u uitgenodigd om kennis te maken. Tijdens het intakegesprek wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen ouder(s)/ verzorger(s) en het kinderdagverblijf. Behalve het feit dat u geïnformeerd wordt over alle zaken die met de verzorging van uw kind te maken hebben, is dit gesprek bedoeld om u goed te informeren over de organisatie van het kinderdagverblijf. Ter ondersteuning wordt aan u schriftelijke informatie meegegeven over de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf. Wat kunnen de ouder(s)/ verzorger(s) van het kinderdagverblijf verwachten en wat verwacht het kinderdagverblijf van de ouder(s)/ verzorger(s). Deze vragen zullen grotendeels beantwoord zijn na het intakegesprek.

 

Wennen
Om uw kind en uzelf vertrouwd te laten raken met ons kinderdagverblijf hebben wij wenmomenten, die vooraf gaan aan de uiteindelijke plaatsingsdatum. In de weken voor de uiteindelijke plaatsingsdatum neemt kinderdagverblijf De Bezige Bijtjes  contact op met de ouder(s)/ verzorger(s) om te overleggen wanneer de wenmomenten plaatsvinden. Het doel van deze wenmomenten is o.a.;

 •  Dat uw kind vertrouwd raakt met het kinderdagverblijf: het dagritme, de pedagogisch medewerksters, de groepsgenootjes;
 •  Dat de ouder(s)/ verzorger(s) vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie kunnen ontwikkelen met de pedagogisch medewerksters;
 • Dat zaken zoals voedingsschema's en slaaprituelen, zo goed als mogelijk, op elkaar afgestemd worden.

De tijd dat een kind in de groep verblijft, wordt in overleg met u opgebouwd. Uw kind mag 2 dagdelen komen wennen.  De pedagogisch medewerkster speelt een belangrijke rol bij het wennen van het kind. Een dreumes of peuter wordt spelenderwijs bekend gemaakt met de ruimte en de regels. De groepsgenootjes spelen daar overigens vaak onbedoeld een belangrijke rol bij. Er wordt aandacht gegeven in de vorm van lichamelijk contact, rondkijken in de groep en kennis maken met andere kinderen, of juist niet als het kind wat angstig is. Aandacht betekent ook ondersteuning bieden aan het kind bij het vinden van een eigen plekje in de groep. Het kind moet zich welkom voelen. Wanneer uit het gedrag van uw kind valt op te maken dat het moeilijk wennen is wordt in overleg met u de wenochtend herhaald, dan wel naar andere mogelijkheden gezocht om het wennen te vergemakkelijken.

 

Afspraken betreffende Halen en Brengen
Het brengen van uw kind is een belangrijk moment van de dag. Uw kind zal afscheid moeten nemen. Vooral jonge kinderen kunnen moeite hebben met het loslaten van de vertrouwde ouder(s)/ verzorger(s). De belofte dat hij/ zij later op de dag weer opgehaald zal worden, stelt een jong kind niet gerust want iemand die uit het zicht verdwijnt is voor hem/ haar definitief weg. De pedagogisch medewerkster zal het kind overnemen van u bij het weggaan en samen met uw kind afscheid nemen en/of uw kind trachten aan te zetten tot spelen. Ook al is het soms moeilijk, het is van belang voor het kind dat hij/ zij weet dat u vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt. Bij het halen van uw kind dient u zich te realiseren dat het kind op dat moment in spel verdiept kan zijn en dat hij gefrustreerd kan raken als het daar te abrupt uit wordt gehaald. Wij streven er dan ook, binnen ons kinderdagverblijf, naar dat de momenten van halen en brengen zo rustig mogelijk verlopen. Deze momenten geven namelijk ook de gelegenheid tot het uitwisselen van informatie en vragen aangaande uw kind tussen u en betreffende pedagogisch medewerkster en contact tussen u en andere ouder(s)/ verzorger(s).

 

De dagelijkse gang van zaken

 

Onze dagindeling
De openingstijden van ons kinderdagverblijf zijn van 07.30u tot 18.30u.
Binnen ons kinderdagverblijf werken we volgens een bepaald dagritme. Het dagritme dient als leidraad voor de dag. Het is bedoeld als regelmaat voor kinderen en pedagogisch medewerksters om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd eten, drinken, plassen, verschoond worden en slapen en dat er voldoende tijd overblijft voor vrij spel en/of groepsactiviteiten. De dagindeling wordt volgens onderstaande globale structuur elke dag herhaald. Bij mooi weer, tijdens uitstapjes of verjaardagen, kan het echter voorkomen dat er in het schema iets verschuift.

 

07.30u – 09.00u
De kinderen worden gebracht en er vindt overdracht plaats met ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat de jas/tas van hun kind wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plek. ( kapstok/bakje) Er is gelegenheid tot vrij spelen en knuffelmoment voor de allerkleinsten. Rond de klok van 09.00u, zijn alle kindjes binnen en wordt er gezamenlijk opgeruimd.

 

09.00u – 11.30u
We gaan allemaal in de kring en starten met de vaste liedjes. We heten alle kindjes welkom! Er is tijd om kinderen hun verhaal te laten vertellen. Ook de baby’s worden hierbij betrokken, tenzij ze hun slaapmoment hebben. We beginnen met het wassen van de handjes en gaan aansluitend aan tafel voor het eten van vers fruit. Hierna vindt een verschoonronde plaats. We starten rond de klok van 09.45u allemaal samen een geplande activiteit zoals: verven, plakken, kleien, tekenen of vrij te spelen. Op dit moment van de dag is er tevens buitenspel voor alle kindjes. We spelen buiten of maken een heerlijke wandeling.  Voor de baby’s is er dan extra tijd om te knuffelen. Bij buitenspel gaan ze lekker mee om een frisse neus te halen.

 

11.30u – 12.15u
Handen wassen en samen aan tafel voor de lunch. De kinderen mogen meehelpen met het dekken van de tafel. (borden, vorken en bekers) De baby’s worden ook mee aan tafel genomen of krijgen de fles.

 

12.15u – 12.30u
We ruimen samen de tafel af en wassen onze handen/gezicht. Er vindt een verschoonronde plaats en de kinderen, die een middagdutje doen, mogen nog even vrij spelen en worden dan rustig klaargemaakt voor het slaapje.

 

13.00u – 15.00u
Rustperiode voor de  groep. Er is extra tijd voor een aandachtmoment voor de kinderen die niet naar bed gaan of weer wakker zijn. Er is tijd om zelf een boekje te lezen, te puzzelen, tekenen en/of voorgelezen te worden. Tijdens dit rustmoment worden er bewust rustige activiteiten gedaan en is er ook extra tijd voor knuffelmomenten.

 

15.00u – 16.30u
De kinderen worden weer wakker en worden uit bed gehaald ( uiterlijk 15.30u). Er vindt een verschoonronde plaats en na het aankleden gaan we aan tafel. Alle kinderen krijgen iets te drinken en een gevarieerd tussendoortje. Verder is er dan nog fijn tijd voor de iets grotere kinderen om te verven, plakken, kleien, tekenen of vrij te spelen. Op dit moment van de dag is er tevens weer mogelijkheid tot buitenspel voor alle kindjes. We spelen buiten of maken een heerlijke wandeling. Voor de baby’s is er dan extra tijd om te knuffelen. Bij buitenspel gaan ze lekker mee om een frisse neus te halen.Tevens kunnen vanaf 15:30 uur de kinderen worden opgehaald.

 

17.00u – 18.30u
Afsluiting van de dag vindt plaats aan tafel. Even een korte terugblik op wat we de hele dag gedaan hebben. De kinderen krijgen allemaal nog de gelegenheid om samen een appeltje te eten.  Er is nog tijd voor een verhaaltje, samen kletsen en/of een rustige activiteit. Kinderen worden tussendoor opgehaald en er vindt overdracht plaats met de ouders/verzorgers. Ook kan er op dit moment van de dag een warme maaltijd genuttigd worden bij de baby’s. Bij de grotere kinderen (vanaf de leeftijd van 14 maanden) gaan we er vanuit dat de warme maaltijd thuis genuttigd wordt.

 

Slapen en rusten
In ons kinderdagverblijf hebben we 1 slaapruimte.  Elk kind heeft zijn eigen mandje met persoonlijke spulletjes(lakentje en hoeslaken en slaapspullen). Net als bij volwassenen verschilt het bij kinderen hoeveel slaap ze nodig hebben per dag. Baby’s slapen bij ons dan ook zoveel mogelijk volgens het ritme dat ze zelf ( en hun ouders) aangeven. De meeste peuters hebben een vast middagdutje, maar ook hier zal er gekeken worden naar de individuele behoeftes van het kind zelf.  Baby’s en dreumesen slapen  bij ons op de rug, volgens de richtlijnen van de GGD. Mocht u als ouder/verzorger liever hebben dat uw kind op de buik/zij slaapt vragen wij u dit aan te geven bij het intakegesprek. Na ondertekening van een toestemmingsformulier zullen wij  gehoor geven aan deze wens.

 

Spelen en activiteiten
Voor de baby’s bestaat het grootste gedeelte van de dag natuurlijk uit verzorgen. Toch wordt er bewust veel met de baby’s gepraat. Tevens worden er liedjes gezongen en geknuffeld. Deze vormen van ‘’spel’’ maken een belangrijk deel uit van de ontwikkeling van onze ‘kleintjes’. Verder zijn er in het dagritme een aantal vaste momenten van activiteiten ingepland. Hieronder verstaan we knutselactiviteiten, liedjes zingen, samen eten en kringactiviteiten. Een kind speelt een groot deel van de tijd dat het bij ons doorbrengt. Aangezien het natuurlijk niet voor elk kind meteen vanzelfsprekend is dat het ‘’goed’’ kan spelen, zijn onze begeleidsters tevens in staat spelbegeleiding te geven. Dankzij een goede spelbegeleiding en een stimulerende houding kun je een kind al goed op weg helpen met spelen. Binnen ons kinderdagverblijf hechten wij, buiten het binnen spel, echter ook veel waarde aan buitenspel. Kinderen spelen buiten op een hele andere manier. De ervaring van andere ruimten, weersomstandigheden, natuur en ondergronden zorgen ervoor dat het spel en onderzoek van kinderen verschilt met die in de binnenruimte. Buitenspel vraagt andere vaardigheden en biedt andere mogelijkheden.
Om een paar voorbeelden te noemen:

 • Buiten zijn andere geuren en kleuren. Buiten nodigt uit tot grotere, grovere en snellere bewegingen (rennen, hinkelen, fietsen), tot ontdekken van levende en dode natuur (insecten, vogels, planten, vlinders, vallende bladeren, dorre bloemen), tot omgaan met en ontdekken van de mogelijkheden van wisselende en minder te beïnvloeden omstandigheden zoals licht, schaduw, zon, koude, regen, sneeuw en wind (over je schaduw springen, sneeuw eten, regen op je tong, blaadjes vangen, windmolentjes, slingers in de boom). Buiten liggen de materialen voor het oprapen, verschillen de associaties van die binnenshuis wat inspireert tot fantasiespel, tot grote dingen ondernemen en met je handen creëren. Er ontstaat bekendheid met natuurlijke bouwstoffen, kinderen leren meten en schatten en doen spelenderwijs technisch, en ruimtelijk inzicht op.
 •  Buiten zijn de uitdagingen die kinderen tegenkomen van een andere aard dan binnen. Zo val je eerder (en harder) als je rent, kun je een (te zware) tak makkelijk op je tenen laten vallen, etc. We zien omgaan met (kleine) risico’s als aanvaardbaar en zelfs gewenst. Het maakt kinderen zelfstandig en vergroot hun zelf oplossend vermogen. Het nodigt uit tot samenwerking wanneer een probleem voor het kind alleen te groot is. Kortom, de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen buiten zijn enorm belangrijk. Daarnaast is buitenspel erg belangrijk voor de gezondheid van opgroeiende kinderen.

En bovendien...

 •  Het soms noodzakelijke aan- en uitkleden is ook een gewoon leuke en leerzame activiteit, net als rennen of huppelen  naar buiten.
 •  Kinderen zoeken en vinden andere rustmomenten in de buitenruimte. Door de vaak grotere ruimte, kun je best even op jezelf een ommetje maken.
 •  Pedagogisch medewerkers zoeken verschillende plekken in de buitenruimte op, waardoor ze een activiteit kunnen doen of beschikbaar zijn voor de kinderen.
 • Niet alleen voor lopende kinderen is het buitenspel van belang. Ook voor baby's is het buiten zijn een verruimende ervaring. Wat te denken van de wind langs de wangen, bewegende, ritselende blaadjes boven de kinderwagen, de koestering van de zon op de babyhuid, een zoemend insect of rustende vlinder, de anders klinkende geluiden van kinderstemmen .

Zodra het weer het toelaat wordt er bij ons dan ook buiten gespeeld met ballen, fietsen, zand en water. Ook de allerkleinsten worden hierbij dus betrokken en mogen buitenspelen.

 • Wanneer verlaten de kinderen de stamgroep?

In principe verlaten de kinderen de stamgroep alleen bij activiteiten buiten de deur, zoals een wandeling of een boodschap doen.

 

Eet- en drinkmomenten
Op kinderdagverblijf De Bezige Bijtjes wordt er veel waarde gehecht aan regelmaat. Zo zullen wij dan ook op vaste tijden met de kinderen aan tafel gaan. Elke maaltijd wordt bij ons gezamenlijk aan tafel genuttigd, met alle kinderen erbij. Ook de baby’s, die wellicht bepaald voedsel nog niet eten, worden dus hierbij betrokken. Wij bieden de kinderen maaltijden en tussendoortjes. Onder tussendoortjes verstaan we; vers fruit, yoghurt, koekjes of rauwkost. De maaltijden bestaan uit brood met diversesoorten beleg en melk/thee of water. Het is bij ons gebruikelijk dat kinderen eerst een hartige boterham eten, alvorens zij aan een zoete boterham beginnen.
Verder werken wij, voor de flesvoeding van de baby’s, met het merk Friso en Nutrilon.  I.v.m. de hygiëne accepteren wij geen aangemaakte poedermelk! !! Geeft u echter borstvoeding en wilt u ook dat wij deze voeding door de dag heen voortzetten, dan vragen wij u de voeding bevroren aan te leveren. Wij zullen de voeding dan koel zetten op de volgens de richtlijnen bepaalde temperatuur. Wel graag even het volgende met een sticker aangeven:
* Naam kind
* Datum van aanleverdag
* Uiterste houdbaarheidsdatum
Voor de wat grotere kindjes, die een warme hap bij ons wensen te krijgen leveren wij de (potjes) voeding aan.(tot een leeftijd van 14 maanden. )

 

Diëten en allergieën
Binnen ons kinderdagverblijf houden wij graag rekening met eventuele diëten of allergieën van kinderen. Ouders zijn echter verantwoordelijk om de pedagogisch medewerker op de hoogte te stellen van diëten, allergieën of wensen m.b.t. de voeding van een kind. Deze wensen en bijzonderheden worden besproken tijdens het intakegesprek en beschreven op het kin gegevens formulier.


Mocht er bij een kind kans zijn op een erge allergische reactie op bepaalde voeding, dan zijn ouders verantwoordelijk om stap voor stap door te geven hoe er in dergelijke situaties gehandeld moet worden. Mocht er verder speciale voeding nodig zijn, vragen wij u dit van thuis mee te nemen.

 

Feesten en traktaties
Bij een verjaardag mag een kind natuurlijk altijd een traktatie uitdelen. Deze traktatie moet echter wel gezond zijn en  op de leeftijd gericht zijn. Onze medewerkers kunnen ouders te allen tijde adviseren in gezonde en leuke traktaties. Daarnaast vieren wij uiteraard ook de verjaardag met de kinderen. In overleg met de ouders kijken wij op welke dag dit kan gebeuren. Er zal deze dag gezorgd worden voor een feeststoel en feestmuts! We vinden het natuurlijk ook erg gezellig als ouders mee de verjaardag van hun kind komen vieren.

 

Snoepbeleid
Bij De Bezige Bijtjes gaan wij verantwoord om met snoepgoed. Op de groep is er geen snoep aanwezig. Alleen met speciale gelegenheden wordt er door de leidsters iets extra’s aangeboden zoals een knakworstje of pannenkoek. Bijv. met Sinterklaas, Kerst, voorleesbrunch, Pasen etc. Ook zorgen wij voor gezonde tussendoortjes voor de kinderen, die aangepast zijn op de leeftijd van het kind. Te denken aan gevarieerd fruit, worteltjes, komkommer, paprika , rijstwafels, soepstengels, peperkoek en biscuitjes.

 

Verschonen, toiletgang en zindelijkheid
Ons kinderdagverblijf zorgt zelf voor de luiers van de kinderen. Wij gebruiken hiervoor het merk ‘’Kruidvat’’. Kinderen worden op vaste tijden ( tussendoor indien nodig) verschoond. Tegen het einde van de dag vindt er ook nog een extra verschoonronde plaats. Voor de kinderen die reeds zindelijk zijn, zijn er binnen ons kinderdagverblijf speciale kindertoiletjes (tevens potjes). Hier kunnen de kinderen ten alle tijden gebruik van maken.


Verder zouden wij het graag van u horen, wanneer u thuis bezig bent met de ‘’zindelijkheid’’ van uw kind. Onze medewerkers kunnen hier dan ook, tijdens het verblijf van uw kind, op inspelen. Onze medewerkers doen dit echter niet zonder dat dit van thuis uit wordt aangegeven, tenzij uw kind de leeftijd van 2,5 jaar bereikt. Vanaf die leeftijd zullen de leidsters spelenderwijs de zindelijkheid proberen te stimuleren. Het komt echter regelmatig voor dat kinderen thuis zindelijk zijn en binnen ons kinderdagverblijf niet. Dit kan verschillende oorzaken hebben ( andere omgeving, meer afleiding etc) en wij proberen dan ook, om daar niet teveel aandacht aan te schenken.
De druk die er dan gelegd wordt bij de kinderen weegt te zwaar op tegen hun emotioneel welbevinden en gevoel van veiligheid. Vaak komt de zindelijkheid binnen het kinderdagverblijf, een poosje later, vanzelf.

 

Ouders en verzorgers

 

Individuele contacten
Contacten tussen pedagogisch medewerker en ouders zijn van groot belang voor de kwaliteit van de opvang. Door een goede afstemming over en weer zullen pedagogisch medewerkers in staat zijn de kinderen tijdens hun verblijf beter te begrijpen en te begeleiden. Andersom krijgen ouders via de pedagogisch medewerkers een beeld van wat hun kind beleeft tijdens hun afwezigheid en hoe hun kind zich in een andere omgeving gedraagt. Tijdens het brengen en halen hebben pedagogisch medewerkers individueel contact met de ouders. Pedagogisch medewerkers vertellen ouders de bijzonderheden over wat het kind meegemaakt en heeft geleerd. Ook praktische informatie, zoals wanneer een kind heeft gedronken en geslapen, wordt vermeld. Andersom is het voor pedagogisch medewerkers belangrijk om van ouders te horen of er specifieke zaken spelen in de thuissituatie. Dit kan betrekking hebben op praktische zaken, bijvoorbeeld wanneer een kind slecht heeft geslapen of op emotioneel gebied (bijvoorbeeld de komst van een baby of een verhuizing). Op deze manier kunnen pedagogisch medewerkers nog beter inspelen op de behoeften van ieder kind. Bij De Bezige Bijtjes werken we met de app Bitcare. Met deze app kunnen ouders en verzorgers zien wat hun kind overdag doet. Wij kunnen bijvoorbeeld foto’s versturen en een bericht. Ouders kunnen zien wat ze voor uren hebben opgegeven, kunnen kinderen afmelden als het nodig is. Meer informatie over de app Bitcare vindt u op www.bitcare.com. Ook streven wij er naar om eenmaal per jaar, of op verzoek van de ouders of van de leidsters, oudergesprekken te houden. Leidster en ouders maken een afspraak voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats op een avond.

 

Schriftelijke informatie/overdracht
Naast de mondeling overdracht wordt er gebruik gemaakt van de app Bitcare. Ouders kunnen online volgen wat hun kind overdag doet. Er kan worden gekozen om alles bij te houden van luier tot sap maar er kan ook worden gekozen om alleen maar te laten zien wat voor activiteiten we doen. iedere dag schrijven wij een stukje over de belevenissen van het kindje in de app. Zo hebben de ouders een beeld van wat hun kind op het kinderdagverblijf allemaal meemaakt. Ook is het de bedoeling dat de ouders zelf dan iets via de app schrijven zodat de leidsters op de hoogte blijven van eventuele veranderingen in bijvoorbeeld de thuissituatie. Ouders zullen via de mail op de hoogte worden gehouden van informatie die voor hun van belang is. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: beleidsveranderingen, informatie over pedagogische zaken, organisatieveranderingen, festiviteiten en uitjes, ouderbijeenkomsten en de oudercommissie.

 

 Oudercommissie
Deze houdt zich bezig met organisatie brede kwesties, pedagogische zaken met betrekking tot De Bezige Bijtjes . Deze commissie vergadert ca. 4 keer per jaar. Als u zitting wilt nemen in de oudercommissie kunt u zich daarvoor aanmelden bij Sandra Michiels.

 

Klachtenprocedure
Bent u tevreden, vertel het een ander! Bent u niet tevreden, vertel het ons. Indien u niet tevreden bent over de werkwijze of andere zaken verwijzen wij u naar de klachtenprocedure. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de geschillencommissie waarbij wij zijn aangesloten.

 

Risico-inventarisatie

 

Veiligheid, verzekeringen & aansprakelijkheid
Om de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen voldoen alle ruimtes aan de GGD gestelde eisen. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie gemaakt. Voor de ongelukjes die toch gebeuren, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, hebben wij een “Protocol Calamiteiten”. In dit protocol staat beschreven hoe onze medewerkers moeten handelen bij gebeurtenissen als een ongeval met een medewerker of met een kind. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een geldige WA-verzekering. Kinderdagverblijf De Bezige Bijtjes heeft een ongevallenverzekering voor kinderen en medewerkers. Mochten er meegebrachte (persoonlijke) spullen van kinderen ( kleding, speelgoed, verzorgingsspullen enz.) onverhoopt zoekraken of kapot gaan is kinderdagverblijf De Bezige Bijtjes hiervoor niet aansprakelijk.

 

Ondersteuning, advies en hulp op maat

 

GGD/Gemeente/Verwijsindex
Als kinderdagverblijf staan wij natuurlijk altijd in contact met de gemeente. Wij kunnen hier altijd terecht met vragen of voor advies op maat. De GGD, als onderdeel van de gemeentelijke belangen, speelt hierin ook een belangrijke rol. Zo kunnen wij als kinderdagverblijf altijd onze vragen stellen betreffende een ziektebeeld bij kinderen of verspreidingsrisico’s van bepaalde kinderziekten. Daarnaast biedt de GGD ons ook de mogelijkheid om alle regels en richtlijnen te bespreken, die voor de kinderopvang van toepassing zijn. Mede dankzij deze samenwerking hopen wij ieder jaar, tijdens de regionale inspectie, deze controle zo goed mogelijk af te ronden

 

Veilig Thuis
Binnen ons kinderdagverblijf zijn wij verplicht om te werken met een meldcode kindermishandeling. In deze meldcode staat een lijst van signalen waar onze pedagogisch medewerkers alert op moeten zijn. Verder staat er in onze meldcode een stappenplan beschreven, die wij volgen bij een vermoeden van kindermishandeling (in welke vorm dan ook). Bij ‘’Veilig Thuis’’ zijn wij, net als iedereen, vrij om meldingen te plaatsen en advies in te winnen.

 

Scholing  en coaching
Door middel van scholing en coaching van de pedagogisch medewerkers wordt het beleid en de werkwijze verankerd in de dagelijkse werkpraktijk. Pedagogisch medewerkers krijgen werkbegeleiding van hun leidinggevende, worden gecoacht en krijgen waar nodig begeleiding. Op teamvergaderingen is aandacht voor implementatie van beleid of er wordt aandacht besteed aan een thema, met betrekking tot het pedagogisch handelen.

 

Ondersteuning van pedagogisch medewerkers door anderen

 

Stagiaires
Op dit moment begeleiden wij nog geen stagiaires.

 

Invalkrachten
Ons kinderdagverblijf heeft zijn vaste pedagogisch medewerkers. Bij afwezigheid van een onze medewerkers door bijvoorbeeld ziekte of verlof is het nodig dat iemand anders haar werkzaamheden overneemt.  Net als onze vaste medewerkers beschikken ook onze invalkrachten over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de kwalificaties om te werken als pedagogisch medewerker.

 

Ouders en vrijwilligers
Ouders of vrijwilligers worden in principe niet ingezet bij de ondersteuning van de pedagogisch medewerkers, tenzij het speciale activiteiten betreft waar extra toezicht bij nodig is.