huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement informeren wij u over de gang van zaken binnen Kinderdagverblijf De Bezige Bijtjes . De Bezige Bijtjes  is opgezet als een kleinschalig kinderdagverblijf en bestaat uit 1 verticale groep in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar. Dit reglement bevat regels voor zowel ouders, kinderen en leidsters welke wij hanteren op ons kinderdagverblijf. Dit zorgt voor duidelijkheid en een goede samenwerking.

 • Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur.
 • Bij kinderdagverblijf De Bezige Bijtjes zijn kinderen welkom vanaf de 6 weken tot het bereiken van de leeftijd waarop de basisschool kan worden bezocht.
 • Kinderdagverblijf De Bezige Bijtjes is gesloten op: Nieuwjaarsdag, 1e  en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Kerstdag. Deze dagen betaalt u door maar houdt u wel tegoed. Deze dagen mag u binnen het lopende contractjaar, inhalen op een andere dag mits er plaats is op de groep. Uw kind mag voor de overeengekomen ingangsdatum 2 dagdelen komen wennen op kosten van het kinderdagverblijf.
 • Wilt u ruilen of een dagje extra afnemen geef dit dan zo spoedig mogelijk door in verband met de planning. De groepsgrootte is maximaal 15 kinderen.
 • Als u minimaal 24 uur van tevoren doorgeeft dat uw kind niet komt, dan houdt u deze dag(en) tegoed en mag u deze inhalen in het lopende contractjaar, mits er plaats is op de groep. Wanneer  het contractjaar verloopt, vervallen de eventueel overgebleven dagen.
 • Bij het brengen en halen van uw kind verzoeken wij u uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde vakken.
 • Tot de leeftijd van 15 maanden  geven wij de kinderen een groentehapje tot uiterlijk 16.45 uur. Dit heeft ermee te maken dat de ouders hun kinderen rond deze tijd op komen halen en wij dan prioriteit geven aan een goede overdracht naar ouders en leidsters alleen op de groep kunnen staan.
 • Wij stellen het zeer op prijs als alle persoonlijke spulletjes van de kinderen voorzien zijn van naam. Denk hierbij aan bijvoorbeeld flessen, kleding, jassen knuffels en speentjes.
 • Er geldt een algeheel rookverbod op de locatie van De Bezige Bijtjes. Dit geldt voor zowel binnen als buiten op het speelterrein.
 • Van de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot uw kind en zijn of haar ontwikkeling, wordt door De Bezige bijtjes gebruik gemaakt van Bitcare.
 • Discriminatie op grond van etnische achtergrond, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd, handicaps en levensbeschouwing worden niet getolereerd. Dit geldt voor het gehele toelatingsbeleid. Bij overtreding van deze anti-discriminatiecode kunt u een klacht indienen conform het klachtenreglement.
 • Uw persoonlijke gegevens worden strikt persoonlijk behandeld.
 • Slaapt uw kind het liefst op zijn buik, dan doen wij dat alleen met toestemming van de ouders. Dit geldt voor kinderen van 0-24 maanden en heeft te maken met wiegendood. Bij De Bezige Bijtjes worden zoveel mogelijk maatregelen getroffen om wiegendood te voorkomen. Indien u toestemming geeft dat uw kind op de buik mag slapen, dient u hiervoor een formulier te ondertekenen.
 • Als er in uw gezin of omgeving een besmettelijke ziekte heerst , wilt u dat dan aan ons doorgeven. Wij zijn er dan op voorbereid dat deze ziekte wellicht ook bij ons uit kan breken.
 • Medewerkers van De Bezige Bijtjes mogen geen zetpil of andere medicatie toedienen met uitzondering van:
 • Homeopathische medicijnen, antibiotica, penicilline.
 • De medewerkers van De Bezige Bijtjes mogen paracetamol alleen toedienen indien dit op advies van de huisarts is voorgeschreven. Ouders dienen hiervoor een verklaring te overhandigen en een toestemmingsformulier te ondertekenen.
 • Wanneer uw kind wordt opgehaald door iemand anders dan uzelf, willen wij dit graag vooraf weten in verband met de veiligheid van de kinderen. Kinderen worden niet meegegeven zonder bericht van ouders!
 • Wij verzoeken u attent te zijn op het sluiten van de buitendeur.
 • Opvangdagen of de gehele opvangplaats kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst schriftelijk bij de directie worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste of de zestiende van de maand. Wanneer een kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, wordt de plaatsing automatisch gestopt.
 • De ouder/verzorger dient de leidsters en directie op de hoogte te stellen van veranderingen in woon of werkadres, telefoonnummer en emailadres.
 • Als zich een ingrijpende verandering in de gezinssituatie voordoet is het, voor een goed begrip van de leefomgeving van het kind, belangrijk dat in ieder geval een vaste leidster van het kinderdagverblijf hiervan op de hoogte wordt gebracht.
 • De Bezige Bijtjes  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de kinderen.
 • De Bezige Bijtjes heeft een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.
 • Indien een personeelslid in opdracht van een ouder/verzorger gebruik maakt van een eigendom van de ouder/verzorger (b.v. een fototoestel) dan is het kinderdagverblijf niet aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing die tijdens dit gebruik aan dit eigendom kan optreden.
 • De eigen spullen van de kinderen worden direct opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen, nl
  • Jassen worden opgehangen aan de kapstok .
  • Reservekleertjes, knuffels e.d. in het mandje van het kind.
 • Bij het meenemen van eigen speelgoed, zijn er twee mogelijkheden:
  • Het kind laat het speelgoed even zien en vervolgens wordt het in het eigen mandje gelegd
  • Het kind speelt met het eigen speelgoed, maar alle kinderen mogen er dan ook mee spelen
 • Informatie vanuit De Bezige Bijtjes naar de ouders/verzorgers gebeurt vaak via het mandje van het kind. Kijk dus elke dag even of er iets in zit (b.v. brieven, traktaties). De ouder/verzorger dient zelf zorg te dragen voor passende reservekleding, aangepast aan het seizoen.
 • De kinderen dienen voordat ze gebracht worden thuis ontbeten te hebben en ook hun middageten op te hebben, wanneer ze alleen de middag komen. Het is niet toegestaan dit mee te nemen en op het dagverblijf te eten.
 • Voor de moeder is er de gelegenheid om borstvoeding te geven. Belangrijk hierbij is wel dat zij altijd bereikbaar is en op vraag van het kind kan komen voeden.
 • Het vervoeren van kinderen gebeurt uitsluitend lopende, eventueel met bolderkar, kinder- of wandelwagen. Ouders dienen hiervoor een verklaring afgegeven te hebben. De groep mag niet te groot zijn en er moeten voldoende leidsters aanwezig zijn, waarvan minimaal 1 vaste leidster. Aan een bolderkar, kinder- of wandelwagen, mogen maximaal 2 kinderen vasthouden. Verder iedere leidster/stagiaire maximaal 2 kinderen aan de hand. De vaste leidster loopt achteraan om overzicht te houden. Bij een wandeling of uitstapje wordt altijd een mobiele telefoon meegenomen.
 • De betaling geschiet vooruit per automatische incasso.
 • Omstreeks de 1e van de maand wordt er geïncasseerd. Deouder/verzorger is zelf verantwoordelijk om wijzigingen op tijd door te geven aan de directie en/of de belastingdienst. Wanneer de betaling uitblijft, wordt er een herinnering gestuurd.
 • Wanneer de betaling daarna alsnog uitblijft, heeft De Bezige Bijtjes het recht de opvang per direct te stoppen en een incassobureau in te schakelen. De opzegtermijn van 1 maand, dient gewoon betaald te worden.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het kinderdagverblijf.